Bàn phím:
Từ điển:
 
logos /'lɔgɔs/

danh từ

  • (triết học) thần ngôn; đạo
  • (tôn giáo) ngôi thứ hai (trong ba ngôi một thể)