Bàn phím:
Từ điển:
 
logorrhoea /,lɔgou'ri:ə/

danh từ

  • (y học) chứng nói nhiều, chứng tháo lời