Bàn phím:
Từ điển:
 
logomania /,lɔgou'meinjə/

danh từ

  • (y học) chứng loạn lời