Bàn phím:
Từ điển:
 
Logolling
  • (Econ) Sự trao đổi phiếu bầu; bỏ phiếu gian lận.