Bàn phím:
Từ điển:
 
logography /lou'gɔgrəfi/

danh từ

  • phép tốc ký