Bàn phím:
Từ điển:
 
logographer /lou'gɔgrəfə/

danh từ

  • ((từ cổ,nghĩa cổ) Hy-lạp) nhà sử học (trước Hê-rô-ddô-tuýt)
  • người chuyên viết diễn văn